Podmienky a ustanovenia

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľ internetového obchodu wellness4you.cz Wellness4you vydáva v súlade s ustanovením §1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov tieto obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi:

Wellness4you so sídlom Pod Vilami 802/7, 140 00 Praha 4, Česká republika, kontaktný e-mail info@wellness4you.cz (ďalej len “predávajúci”) na strane jednej a kupujúci na strane druhej.

1.2. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu s predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho umiestneného na internetovej adrese wellness4you.cz (ďalej len “e-shop”).

1.3. Ak je Kupujúci spotrebiteľom podľa § 419 zákona č. 89/2012 Z. z., vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 89/2012 Z. z. Ak Kupujúci koná pri objednávaní/nákupe tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, vzťahy neupravené zákonom č. 89/2012 Z. z. sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, pričom ustanovenia § 2158 – § 2174 sa nepoužijú.

1.4 Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s úplným znením týchto obchodných podmienok, že rozumie všetkým ich ustanoveniam a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

1.5 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť znenie týchto obchodných podmienok. Kupujúci je viazaný znením Obchodných podmienok platných v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1 Výberom tovaru z ponuky predávajúceho a jeho objednaním (vyplnením objednávkového formulára) kupujúci predkladá predávajúcemu návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá okamihom prijatia tohto návrhu, t. j. potvrdením objednávky predávajúcim zaslaným na e-mailovú adresu kupujúceho. Ak predávajúci takéto potvrdenie nepredloží, kúpna zmluva sa považuje za neuzavretú.

2.2 Objednávkový formulár obsahuje najmä označenie tovaru, cenu tovaru, spôsob a cenu dopravy tovaru, poplatok za dodanie a priestor na vyplnenie identifikačných údajov kupujúceho.

2.3 Identifikačnými údajmi kupujúceho sú najmä meno a priezvisko alebo obchodné meno kupujúceho, bydlisko alebo sídlo, dátum narodenia alebo IČO, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo alebo adresa na doručovanie.

2.4 Cena všetkého tovaru ponúkaného v e-shope predávajúceho je uvedená vrátane DPH a všetkých poplatkov súvisiacich s predajom (okrem ceny poštovného a dodacích poplatkov, ktoré sú uvedené samostatne). Všetky ceny tovaru vrátane akciových cien sú platné po dobu ich zverejnenia v e-shope predávajúceho.

2.5 Platnosť objednávky je podmienená vyplnením všetkých údajov v objednávkovom formulári vrátane súhlasu so znením týchto podmienok.

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu na všetok tovar uvedený v e-shope predávajúceho, t.j. že vystavenie tovaru v e-shope predávajúceho nie je ponukou na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 Občianskeho zákonníka.

2.7. Všetky skutočnosti uvedené kupujúcim v poznámkach v objednávkovom formulári sú v prípade súhlasu predávajúceho s nimi súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy, v prípade jeho nesúhlasu sa má za to, že kúpna zmluva nebola uzavretá. Rovnako v prípade, že predávajúci nie je schopný splniť niektorú z požiadaviek kupujúceho vyjadrených v objednávke, zašle predávajúci kupujúcemu nový návrh objednávky so žiadosťou o pripomienky kupujúceho. Kúpna zmluva sa v tomto okamihu uzatvára odoslaním novej objednávky kupujúcim predávajúcemu a jej následným potvrdením predávajúcim.

2.8 Predávajúci je oprávnený za okolností hodných osobitného zreteľa požiadať kupujúceho o telefonické alebo písomné potvrdenie objednávky pred potvrdením objednávky, a tým uzatvorením kúpnej zmluvy.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Po uzavretí kúpnej zmluvy je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu za tovar.

3.2 Kupujúci je povinný prevziať objednaný a dodaný tovar v súlade s kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Nevyzdvihnutím alebo neprevzatím zásielky pri doručení nezaniká záväznosť objednávky. Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar, môže mu byť účtovaná zmluvná pokuta vo výške 50 Euro.

3.3 Ak je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné dodať tovar inak, ako bolo dohodnuté v zmluve, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho všetky náklady spojené s týmto dodaním.

3.4 Predávajúci je oprávnený až do prevzatia tovaru kupujúcim odstúpiť od zmluvy v prípade, že nastanú okolnosti, ktoré mu bránia dodať objednaný tovar kupujúcemu.

3.5. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade úplne zjavnej technickej chyby na strane predávajúceho v cene tovaru na e-shope alebo v priebehu objednávky, pričom predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu tovar za úplne zjavne nesprávnu cenu, a to ani v prípade, ak bolo kupujúcemu zaslané potvrdenie objednávky v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

4. Platobné podmienky a prevod vlastníckeho práva

4.1 Kupujúci nie je povinný zaplatiť predávajúcemu zálohu za objednaný tovar, okrem prípadov výslovne dohodnutých v objednávke.

4.2 Tovar bude kupujúcemu dodaný/prevedený až po zaplatení celej kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie. Kúpna cena je splatná pri prevzatí tovaru.

4.3 K prevodu vlastníckeho práva k objednanému tovaru z predávajúceho na kupujúceho dochádza až úplným zaplatením kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie.

4.4 Kupujúci výslovne súhlasí s možnosťou zasielania daňového dokladu v elektronickej forme (namiesto písomného dokladu) na jeho e-mailovú adresu.

4.5 Spôsob platby. V našom e-shope môžete platiť za svoje objednávky:

  • Platba – Dobierkou. Platbu uskutočníte pri odovzdaní tovaru.

Celková cena s DPH. V cene nie je zahrnuté doručenie zákazníkovi. Objednávka s povinnosťou platby.

4.6. Cena dopravy a cena za dobierku nie sú zahrnuté v cene tovaru. Informujte sa o cene dopravy a možnosti získať bezplatnú dopravu u našich operátorov po zadání objednávky.

5. Odstúpenie od zmluvy

Upozornenie: všetok tovar v našom internetovom obchode sa nedá vrátiť ani vymeniť – skontrolujte tovar pri prebratí! Ak kupujúci tovar hneď nekontroluje a zistí poškodenie tovaru mimo pobočky kuriérskej služby, dôkaz o porušení zo strany dopravných spoločností a náhradu škody bude nemožné zabezpečiť.

6. Práva z chybného plnenia a záruka kvality

6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z vadného plnenia upravuje zákon č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník, konkrétne v jeho ustanoveniach § 2099 – § 2174. Pri uplatňovaní práv z vadného plnenia bude predávajúci postupovať v súlade s reklamačným poriadkom predávajúceho.

6.2 Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho tovaru, alebo na odstránenie vady opravou tovaru, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo na odstúpenie od zmluvy.

6.3 Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, kupujúci má právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6.4 Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová svoje obvyklé vlastnosti.

6.5 Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru kupujúcemu; ak bol tovar na základe zmluvy odoslaný, záručná doba začína plynúť od doručenia tovaru na miesto určenia.

6.6 Predávajúci upozorňuje, že zvýšenú citlivosť alebo prípad alergickej reakcie na dodaný tovar nemožno považovať za vadu tovaru. Rovnako nemožno za vadu tovaru považovať nedostatky v daroch a iných bezodplatných službách poskytnutých predávajúcim nad rámec objednávky. Obrázky tovaru v e-shope slúžia len na ilustračné účely a nepredstavujú záväzné zobrazenie vlastností tovaru (tovar sa môže napríklad líšiť v dôsledku zmeny obalu). Rozdiely vo farebných odtieňoch v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach nemožno považovať za vadu tovaru.

6.7 Predávajúci nezodpovedá za škody vyplývajúce z prevádzky výrobkov, funkčných vlastností a škôd spôsobených neodborným používaním výrobkov, ako aj za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na závady tohto pôvodu sa nevzťahuje poskytnutá záruka.

7. Zásady ochrany osobných údajov

7.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, e-mailová adresa a telefónne číslo (ďalej spoločne len “osobné údaje”).

7.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, na účely vedenia používateľského účtu a na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

7.3. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný uvádzať svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri zadávaní objednávky z webového rozhrania obchodu) správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.

7.4 Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov kupujúceho tretiu stranu – spracovateľa. S výnimkou osôb prepravujúcich tovar nebude predávajúci poskytovať osobné údaje tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.

7.5 Pri návšteve a používaní e-shopu sa niektoré osobné údaje môžu zhromažďovať a ukladať aj prostredníctvom súborov cookie. Viac informácií o súboroch cookie nájdete v článku 8 týchto podmienok.

7.6 Osobné údaje sa spracúvajú počas trvania účelu spracovania. Osobné údaje sa spracúvajú v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.

7.7 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol informovaný o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

7.8 Kupujúci súhlasí so zasielaním propagačných materiálov a informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení (newsletterov) predávajúcim na e-mailovú adresu kupujúceho. V prípade, že si kupujúci neželá naďalej dostávať tieto obchodné oznámenia, môže vyjadriť svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení kliknutím na príslušné miesto v obchodnom oznámení alebo zaslaním e-mailu obsahujúceho nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení na adresu info@wellness4you.cz.

8. Cookies

8.1 Predávajúci za účelom zvýšenia užívateľskej prívetivosti používa pri prevádzke e-shopu súbory cookies – malé textové súbory, ktoré sa počas návštevy e-shopu ukladajú do počítača návštevníka e-shopu a slúžia na ukladanie a príležitostné sledovanie pohybu návštevníka v e-shope. Zaškrtnutím informácie o používaní súborov cookie na úvodnej stránke e-shopu návštevník súhlasí s používaním súborov cookie. Viac informácií o súboroch cookie si návštevník môže prečítať v odkaze, ktorý sa nachádza vedľa kliknutia. Návštevník nemusí súhlasiť s používaním súborov cookie, v takom prípade predávajúci nemôže zaručiť plnú funkčnosť e-shopu.

Súbory cookie používame na zlepšenie zážitku z nakupovania:

1. Facebook Pixel a súbory cookie

  • 1. Sleduje aktivitu návštevníkov na stránke
  • 2. Identifikuje návštevníkov medzi používateľmi Facebooku
  • 3. Na základe aktivity používateľom zobrazujeme ďalšiu relevantnú reklamu.
  • 4. Zásady používania súborov cookie na Facebooku: https://www.facebook.com/policies/cookies/

2. Reklamy Google

3. Heureka.cz

  1. https://heureka.group/sk-sk/podmienky-pouzivania/
  2. https://heureka.group/sk-sk/podmienky-pouzivania/

9. Spôsob prepravy

9.1 Ponúkame niekoľko možností, ako si po nákupe vyzdvihnúť tovar. Vyberte si tú, ktorá je vám najbližšia.

  • Balík do ruky (doručenie na adresu)

10. Reklamácie kupujúceho voči predajcovi

10.1. Všetky tovary v našom internetovom obchode sú predávané tak, ako sú. Kupujúci s tým súhlasí a nemôže vzniesť žiadne nároky voči predajcovi. Uskutočnením nákupu kupujúci bezvýhradne súhlasí so všetkými podmienkami na tejto stránke, vrátane tejto časti 10.

10.2. Akýkoľvek tovar zverejnený na tomto webe nebude odoslaný kupujúcemu bez predchádzajúcej dohody o všetkých detailoch nákupu telefonicky: cena, množstvo, cena sprievodných produktov, cena balenia, náklady na dopravu, cena dobierky atď. To znamená, že kupujúci nemôže obdržať tovar bez predchádzajúceho ústneho (telefonického) súhlasu so všetkými položkami objednávky. Pri telefonickom schválení objednávky môže kupujúci ľubovoľne meniť zloženie objednávky a táto objednávka sa môže líšiť od pôvodnej objednávky uskutočnenej na webe predajcu. Z toho vyplývajú nasledujúce body tohto oddielu, s ktorými kupujúci súhlasí v prípade nákupu na tomto webe.

10.3. Kupujúci súhlasí s tým, že nemôže požadovať vrátenie tovaru alebo náhradu jeho ceny. Ak kupujúci s týmito pravidlami nesúhlasí, nemal by na tomto webe nakupovať.

10.4. Kupujúci súhlasí s tým, že po zaplatení stráca všetky práva na vrátenie tovaru alebo náhradu jeho ceny, pretože všetky tovary na tomto webe sú predávané na dobierku, čo znamená, že kupujúci nemusí platiť za tovar, kým ho neotvorí a nepresvedčí sa o jeho zhode s objednávkou.

10.5. Kupujúci má zákonné právo odmietnuť prevzatie tovaru, ale iba do okamžiku zaplatenia tovaru a/alebo do okamžiku zaplatenia nákladov na jeho dopravu.

10.6. Kupujúci by mal najprv skontrolovať tovar a až potom platiť za tovar a/alebo za jeho dopravu. Ak kupujúci platí vopred, automaticky tým súhlasí s tým, že nemá žiadne nároky voči predajcovi a že potom nemá právo na vrátenie tovaru, vrátenie jeho ceny a/alebo na vrátenie nákladov na jeho dopravu.

10.7. Kupujúci nemôže vzniesť žiadne nároky voči predajcovi, pretože kupujúci najprv kontroluje tovar na pošte (alebo u kuriéra) a až potom buď platí za tovar, alebo odmieta jeho prevzatie. Kupujúci teda nenesú žiadne straty ani rizika.

11. Záverečné opatrenia

11.1 Všetky vzťahy neupravené týmito podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.

11.2 V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok považuje za nezákonné alebo neplatné, platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok tým nie je dotknutá.

11.3 Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim obsiahnuté v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok, s ktorými sú v rozpore.

Tieto podmienky sú platné a účinné od 06.11.2023

Nákupný košík