Postup pri podávaní sťažností

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného spotrebiteľom prostredníctvom e-shopu wellness4you.cz:

| Za aké chyby sme zodpovední?

1.1 Ako predávajúci zodpovedáme za to, že vám bol tovar dodaný v súlade s objednávkou a že tovar je pri prevzatí bez vád. Za chybný tovar sa považuje najmä:

  • Tovar, ktorý nemá vlastnosti dohodnuté medzi nami, ktoré popisujeme, alebo ktorý nemá očakávané, obvyklé alebo prezentované vlastnosti vzhľadom na povahu tovaru;
  • neslúži účelu, ktorý uvádzame alebo na ktorý sa zakúpený tovar bežne používa;
  • nebol dodaný v dohodnutom množstve;
  • nezodpovedá kvalite, na ktorej sme sa dohodli;
  • nespĺňa požiadavky zákona.

1.2 Okrem toho zodpovedáme za to, že sa tieto vady nevyskytnú v záručnej dobe.

1.3 Predávajúci upozorňuje, že zvýšenú citlivosť alebo prípad alergickej reakcie na dodaný tovar nemožno považovať za vadu tovaru. Rovnako nemožno za vadu tovaru považovať nedostatky v darčekoch a iných bezodplatných službách poskytnutých predávajúcim nad rámec vašej objednávky. Obrázky tovaru v internetovom obchode slúžia len na ilustračné účely a nepredstavujú záväzné zobrazenie vlastností tovaru (tovar sa môže napríklad líšiť v dôsledku zmeny obalu). Rozdiely vo farebných odtieňoch v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach nemožno považovať za vadu tovaru. Ak tovar nezodpovedá vašim predstavám, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 5 Obchodných podmienok.

1.4 Záruka vrátenia sa nevzťahuje na výrobky osobnej starostlivosti ani na tovar predávaný so zľavou.

1.5 Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku prevádzky výrobkov, funkčných vlastností a škôd spôsobených neodborným používaním výrobkov, ako aj za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na závady tohto pôvodu sa nevzťahuje poskytnutá záruka.

| Aká je záručná doba?

2.1 Pre nepoužitý spotrebný tovar je záručná doba štyri mesiace od prevzatia tovaru alebo do dátumu spotreby uvedeného na obale tovaru.

2.2 V prípade, že tovar vymeníte alebo opravíte, na nový tovar sa nevzťahuje nová záručná doba. V takom prípade sa však záručná doba predlžuje o dobu, počas ktorej ste tovar nemohli používať z dôvodu vady, t. j. najmä o dobu, počas ktorej bol tovar v oprave alebo ste čakali na výmenu tovaru.

| Aké práva máte z chybného plnenia?

3.1 Vaše práva z vadného plnenia sa riadia Občianskym zákonníkom, najmä § 2099 až 2117 a tiež § 2165 až 2174.

3.2 V súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami máte právo najmä na tieto práva:

doplnenie chýbajúceho tovaru – ak vám dodáme tovar v menšom množstve, ako bolo dohodnuté, alebo ak vám dodáme nekompletný tovar, máte právo na doplnenie chýbajúceho tovaru;
zľava z kúpnej ceny – ak bol tovar chybný už pri prevzatí alebo ak sa chyba vyskytla počas záručnej doby, môžete si uplatniť primeranú zľavu z kúpnej ceny;
Výmena tovaru alebo chybnej časti tovaru – ak nejde len o menej závažné porušenie zmluvy a nie je to neprimerané povahe chyby (t. j. najmä ak nie je možná okamžitá oprava), môžete požadovať výmenu tovaru alebo chybnej časti tovaru;
oprava – ak je možné tovar opraviť, máte nárok na bezplatné odstránenie závady; ak sa v priebehu reklamačného konania ukáže, že tovar nemôžeme opraviť, budeme vás o tom bezodkladne informovať a vy si môžete vybrať iný spôsob vybavenia reklamácie, ako je uvedené tu;
Vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) – ak je vada závažná (t. j. nie sme schopní odstrániť vadu, pre ktorú nemôžete tovar riadne užívať, alebo aspoň tri vady súčasne), alebo nie sme schopní vymeniť tovar s vadou (napr. tovar sa už nevyrába), alebo nedodržíme lehotu na vybavenie reklamácie/nezjednáme nápravu do 30 dní od uplatnenia reklamácie, môžete požiadať o odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí.

3.3 Práva z vadného plnenia vám nevzniknú, ak ste o vade vedeli pred prevzatím tovaru (napr. v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu z dôvodu vady), ak ste si vadu spôsobili sami bežným používaním alebo nesprávnym zaobchádzaním, ak uplynula záručná doba alebo ak je to z povahy tovaru zrejmé inak.

| Ako postupovať pri reklamácii?

4.1 Reklamáciu musíte u nás uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení závady. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď sme boli o závade informovaní a bolo uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predaného tovaru.

4.2 Reklamácie prijímame na našej doručovacej adrese alebo v našom sídle.

4.3 Odporúčaný postup podávania sťažností:

V záujme rýchlejšieho vybavenia nás môžete o reklamácii, špecifikácii výrobku a zistených chybách vopred informovať e-mailom na adrese info@wellness4you.cz; odporúčame tiež priložiť fotografie, ktoré situáciu dokazujú;
zároveň je vhodné nás bezodkladne informovať o tom, aké právo ste si z vadného plnenia vybrali, t. j. či máte záujem o doplnenie chýbajúceho tovaru, zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo jeho vadnej časti, opravu tovaru, vrátenie peňazí, prípadne iné práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a Občianskym zákonníkom;
odporúčame, aby bol reklamovaný tovar pri odosielaní zabalený do vhodného obalu, aby sa predišlo jeho poškodeniu alebo zničeniu;
reklamovaný tovar nezasielajte na dobierku, takto vrátený tovar neprijímame; v súlade s Občianskym zákonníkom máte právo na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s reklamáciou tovaru, ale upozorňujeme, že právo na náhradu týchto nákladov musíte uplatniť do 30 dní od uplynutia lehoty, v ktorej je potrebné vadu reklamovať.

Nesplnenie ktoréhokoľvek z uvedených krokov alebo nepredloženie ktoréhokoľvek z uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu pohľadávky podľa zákonných podmienok.

| Vybavovanie sťažností

5.1 O priebehu vybavovania reklamácie, najmä o jej prijatí, vybavení alebo prípadnom dôvode zamietnutia, vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky.

5.2 Vaša reklamácia bude bezodkladne a riadne preskúmaná a jej vybavenie vrátane prípadného odstránenia závady nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa podania reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme na dlhšej lehote. Táto lehota nezahŕňa čas primeraný podľa typu výrobku potrebný na odborné posúdenie chyby. V opačnom prípade má zákazník právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Zákazník však musí poskytnúť potrebnú súčinnosť, aby sa dodržala lehota.

5.3 Ak bude reklamácia uznaná, bude vám poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny, vrátené peniaze alebo bude výrobok vymenený.

5.4 Ak si vyberiete právo, ktoré vám z objektívnych dôvodov nemôže byť priznané (najmä v prípade neodstrániteľných vád alebo v prípade výmeny tovaru, ktorá nie je možná), budeme vás bezodkladne kontaktovať. V takom prípade si môžete zvoliť iné právo v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

Akékoľvek otázky týkajúce sa nároku môžete zasielať na adresu info@wellness4you.cz.

Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 20.1.2023

Nákupný košík